0850 480 60 60
444 80 13
8:00 - 20:00
Hafta İçi - Cumartesi
Türkiye Geneli
+ 3.000 hizmet noktası
+ 400
Kurum Tahsilat

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para Anonim Şirketi (“PRATİK İŞLEM”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlüğümüzü yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.
1) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi) ve Yöntemi
PRATİK İŞLEM olarak, ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, finansal bilgiler, pazarlama bilgisi, risk yönetimi bilgisi, fiziksel mekan güvenliği (kamera kaydı), işlem güvenliği, web sitesi gezinme bilgileriyle çerezleri, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerini; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, bilginiz dahilinde üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla, muhtelif sözleşmeler ve elektronik ortam araçları üzerinden elde etmekte ve işlemekteyiz.
Bu çerçevede dayanak olan hukuki sebepler ise; açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olunan yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK Madde 5/2'de öngörülen çerçevede işlenmektedir. Buna göre kişisel verilerin işlenmesinin temel amaçları şu şekildedir:

• Hukuki ilişkilerin kurulması, ifası ve yönetilmesi için gerekli süreçlerin ve işlemlerin yerine getirilmesi,
• Hizmetlerin sunulması,
• İşyerinin idaresi, işin yürütülmesi, iç yönerge ve sair politikalarının mevzuata uygun şekilde uygulanması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş sürekliliğin sağlanması,
• BDDK, TCMB, MASAK gibi Kamu Kurumları ile yetkili tüm mercilerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, denetim ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin daha iyi hizmet verebilmek için kayıt altında tutulması,
• Alınan ve sunulan hizmetler ya da zorunlu hukuki süreçler ile ilgili gerekli iletişimin sağlanması amacıyla telefon veya elektronik posta yoluyla iletişim kurulması,
• Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
• 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun; Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gibi yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Verilerin güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının sağlanması,
3) Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
4) Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları ile Alıcıları
Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri hükümleri ile ilgili ikincil düzenlemeler dikkate alınarak uygun şartlar dahilinde şu üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir:

• Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar,
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi kamu tüzel kişileri; diğer resmî kurumlar,
• Ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri, bağlı ortaklıkları,
• Mevzuatın izin verdiği hallerde faaliyetlerimizi yürütmek ve meşru menfaatlerimizin teminine yönelik hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız; avukatlar, danışmanlar, destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim şirketleri,
• İhtilaf halinde vekiller, danışmanlar, mahkemeler ve adli merciilerdir.
Ayrıca tarafınızla olan hukuki ilişkimiz çerçevesinde tarafınızla ilişki olan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaktadır. Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.
5) İlgili Kişinin Hakları
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 ve ilgili mevzuat uyarınca;

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen ve diğer yasal şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep hakkına sahipsiniz.
Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca belirlenecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, www.pratikislem.com.tr adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle veya tarafınızca usulüne uygun yazılmış bir dilekçeyle, kimliğinizi tevsik edici belgeyi eklemek suretiyle Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca:
• pratikislem.com.tr internet sitemiz de bulunan resmi iletişim adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla ya da,
• pratikislem@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.

01
Canlı
Destek

Aklınıza takılan tüm sorular için müşteri temsilcilerimiz size özel destek sunuyor.

02
Para
Transferi

Temsilcilerimiz hızlı ve güvenilir bir şekilde bakiye yükleyebilirler.

03
Tahsilatlar
Online

Tahsilatını yaptığımız kurumlara ait ödemeler saniyeler içerisinde kurumlara iletilir.

04
Kullanışlı
Arayüz

Tek bayi ekranı ile tahsilat, abonelik, yükleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

05
Güçlü
Altyapı

Hızlı ve Pratik çözümler ile işinizi kolaylaştırıyoruz.